Tag: Ustawy

1. Zakres podmiotowy znowelizowanej ustawy DFP – kto będzie odpowiedzialny: – Wprowadzenie i wejście w życie ustawy nowelizującej dyscyplinę finansów publicznych – intencje ustawodawcy, zasady w stosunku do czynów już popełnionych. – Czy pracownicy odpowiadają za czynności w zamówieniach…źródło: Nowelizacja ustawy o dyscyplinie finansów publicznych – nowe zasady odpowiedzialności urzędników w zamówieniach publicznych

Read more

Przedsiębiorca może informować o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale sposób przekazu takich danych nie może nosić cech właściwych dla reklamy. Ustawa o działalności leczniczej, zgodnie z którą zniknie wszystkim znana nazwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, weszła w życie i lipca. Zgodnie z prawem wszystkie szpitale i przychodnie muszą w ciągu 12 miesięcy dokonać […]

Read more

• Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji – Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Ustawa o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o od-powiedzialności…źródło: Prawne elementy postępowania w zakresie reklamacji w relacji przedsiębiorca -konsument?

Read more

WPROWADZENIE – omówienie aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych, w szczególności ustawy z dnia 25 lutego 2011, wraz z przedstawieniem tzw. przepisów około zamówieniowych, – zasady udzielania zamówień publicznych, – proces udzielania zamówień publicznych,…źródło: szkolenie potwierdzone: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W POSTĘPOWANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE

Read more

Usługi podnoszące kwalifikacje lub umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe świadczone dla pracowników samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku, jeśli w 100 proc. są finansowane ze środków publicznych. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystąpiła podatniczka, która od marca 2005 […]

Read more

Środowisko informatyczne w jednostce gospodarczej oraz powiązania ze sprawozdaniem finansowym i raportowaniem. Prowadzenie ksiąg rachunkowych a systemy informatyczne w świetle ustawy o rachunkowości. Techniki audytu informatycznego – na przykładzie wybranych aplikacji ERP. Sposób podejścia…źródło: Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2011 roku. Badanie sprawozdania finansowego w środowisku zawansowanym informatycznie

Read more

WPROWADZENIE – omówienie aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych, w szczególności ustawy z dnia 25 lutego 2011, wraz z przedstawieniem tzw. przepisów około zamówieniowych, – zasady udzielania zamówień publicznych, – proces udzielania zamówień publicznych,…źródło: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W POSTĘPOWANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE

Read more

„Informacja o sprawie publicznej” jako pojęcie kluczowe dla udostępniania informacji „publicznej” oraz jej ponownego wykorzystania. 2. Ważny interes gospodarczy państwa jako nowa przesłanka ograniczania dostępu do informacji publicznej. 3. Czym jest „ponowne…źródło: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej #8211; nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 września 2011 roku

Read more

1. Definicje z ustawy w praktyce. 2. Uczestnicy konkursów ofert – zmiany w zakresie podmiotów uczestniczących. 3. Inicjatywa lokalna – zasady jej tworzenia i działania, zadania dla jakich jest powoływana. 4. Rady działalności pożytku publicznego. 5. Roczne i wieloletnie programy…źródło: Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak przeprowadzać konkursy wybierać oferty zawierać […]

Read more

1. Definicje z ustawy w praktyce. 2. Uczestnicy konkursów ofert – zmiany w zakresie podmiotów uczestniczących. 3. Inicjatywa lokalna – zasady jej tworzenia i działania, zadania dla jakich jest powoływana. 4. Rady działalności pożytku publicznego. 5. Roczne i wieloletnie programy…źródło: Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak przeprowadzać konkursy wybierać oferty zawierać […]

Read more

  W czasie gdy w Warszawie odbywały się burzliwe obchody Święta Niepodległości, na giełdach byki świętowały zwycięstwo nad niedźwiedziami. Choć Grecja ma nowy rząd, a włoski senat przyjął ustawę o stabilizacji finansów, hossa nie jest przesądzona. Piątkowy handel zakończył się w piątek dużymi zwyżkami na giełdach. W Paryżu indeks wzrósł o 2,8 proc., a DAX […]

Read more

GOSPODARKA ODPADAMI Najnowsze zmiany i projektowane regulacje Gospodarka odpadami w świetle ustawy o odpadach wraz z Interpretacjami dotyczącymi jej stosowania Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów i zbiorczych zestawień danych Wzory dokumentów na potrzeby ewidencji i zbiorczych zestawień…źródło: GOSPODARKA ODPADAMI Najnowsze zmiany i projektowane regulacje

Read more

1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych. 2. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. 3. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. 4. Stan prawny gruntów pod drogami. 5. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym. 6. Zasady…źródło: DROGI PUBLICZNE #8211; WYBRANE ZAGADNIENIA

Read more

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy pracownicy z więcej niż dwuletnimi umowami terminowymi mogą się starać o etaty na czas nieokreślony. Pozew złożony przeciwko gliwickiej spółce energetycznej świadczy o tym, że pracownicy zamierzają wykorzystać niedoskonałości ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, tzw. ustawy antykryzysowej (DzU z 2009 r. nr 125, poz. 1035). Chodzi […]

Read more

Część stadionów może zostać zamknięta, bo nie będą spełniać wymogów nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Od 12 listopada wszystkie stadiony Ekstraklasy powinny być wyposażone w elektroniczne, kompatybilne ze sobą systemy sprzedaży biletów i identyfikacji kibiców. Zostało pięć dni, a razie taki system ma sześć z 16 klubów.

Read more

Program: 1. Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Inicjatywa w podnoszeniu kwalifikacji, Zgoda pracodawcy na dokształcanie pracowników. 2. Nowelizacja art. 50 k.p. 3. Koniec Ustawy antykryzysowej w 2012 roku i co dalej? Nowe zasady zawierania umów na…źródło: Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w czasie pracy

Read more

Program kursu Każdy rozdział programu i punkt tego programu ujęty jest zarówno w aspekcie bilansowym jak i podatkowym, w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej I….źródło: Dyplomowany główny księgowy- KURS- różne miasta

Read more

1. Zmiany w zakresie podmiotowym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie należności podatkowych. 3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetu jednostki…źródło: Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Read more

Podstawy prawne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Charakterystyka ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności…źródło: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 29.11.2011 r.

Read more

Jeśli firma pozwala pracownikowi jeździć samochodem do domu, to osiągnie on korzyść, od której musi płacić podatek. Zupełnie inaczej jest, gdy zatrudniony ma obowiązek parkowania obok domu.Wykonywanie obowiązków nie może bowiem być obciążone PIT. Potwierdza to wiele interpretacji. Jedną z ostatnich jest odpowiedź Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 września 2011 . Z pytaniem zwróciła […]

Read more