Pracownik, który został poszkodowany wskutek nękania, może dochodzić od szefa roszczeń odszkodowawczych, np. finansowego zadośćuczynienia za powstały rozstrój zdrowia. Ale nie dłużej niż zezwala na to kodeks. Jeżeli wskutek mobbingu pracownik doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy jako zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 94″ § 3 k.p.). Chodzi np. o zadośćuczynienie pieniężne, jeśli wskutek poniżania doszło do rozstroju stanu zdrowia, pracownik popadł w depresję lub doznał zawału serca. To uprawnienie przysługuje zarówno byłym, jak i aktualnym pracownikom pracodawcy. Poza tym wolno mu domagać się zapłaty odszkodowania w razie rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu. Wskutek upływu okresu przedawnienia podwładny nie może skutecznie domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia lub odszkodowania, jeśli szef skorzysta przed sądem z zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Początkiem biegu tego terminu jest dzień, w którym roszczenie pracownika stało się wymagalne.

źródło: Przy mobbingu jest sporo czasu na zastanowienie