Organizacje świadome tych procesów korzystają z usług doradztwa organizacyjnego, by z pomocą profesjonalistów dostosować się do rosnących potrzeb rynku. Doradztwo organizacyjne obejmuje usługi w zakresie projektowania i wdrażania wewnętrznych procedur zarządzania zasobami ludzkimi.

Doradztwo organizacyjne to profesjonalna usługa wspomagająca firmy w ocenie oraz podjęciu kluczowych decyzji o restrukturalizacji obecnego stanu przedsiębiorstwa. Doradztwo obejmuje także współpracę na etapie rozpoczynania działalności w celu zaprojektowania struktury korporacyjnej w firmie.

Proces konsultacji może dotyczyć całokształtu działalności przedsiębiorstwa, bądź skupić się na jego poszczególnych aspektach. We wszystkich przypadkach identyfikowane są mocne strony systemu, ale jednocześnie odsłaniane wszelkie słabości związane z bieżącą działalnością firmy.

W ramach doradztwa organizacyjnego, podejmuje się następujące działania:

  • Audyt personalny
  • Opracowanie modeli kompetencyjnych
  • Przeprowadzanie ocen pracowniczych
  • Tworzenie systemów motywacyjnych
  • Badanie satysfakcji pracowników
  • Analiza wynagrodzeń
  • Employer Branding

AUDYT PERSONALNY

Sztuka zarządzania personelem polega na tym, by właściwie rozpoznawać i wykorzystywać potencjał pracowników. Przedsiębiorstwo powinno regularnie sprawdzać, w jakim stopniu pracownicy kwalifikują się do wykonywania określonych obowiązków. Dokonanie weryfikacji zalecane jest zwłaszcza w sytuacjach, gdy firma planuje podjęcie ważnych decyzji kadrowych. Przeprowadzenie audytu personalnego pozwala na obiektywna ocenę umiejętności i kwalifikacji pracowników.

Procedura oceny potencjału może być zastosowana wobec całych grup bądź pojedynczych pracowników.

Poszczególne czynności procesu dostosowane są ściśle do specyfiki danej firmy, jednak najczęściej mieszczą się w następujących ramach:

– pogłębiony wywiad z kandydatem / pracownikiem ukierunkowany na ocenę dotychczasowej kariery zawodowej, poznanie motywacji i aspiracji zawodowych.
– weryfikacja wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w określonym zakresie.
– stworzenie profilu osobowościowego kandydata / pracownika w kontekście najistotniejszych czynników, m.in. umiejętności interpersonalnych, stylu kierowania, temperamentu, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, itp.

W wyniku przeprowadzonego audytu organizacja otrzymuje kompleksowy raport obejmujący wszystkie istotne aspekty analizy. Standardowo raport zawiera następujące elementy:

– opis i omówienie każdego z etapów postępowania,
– analizę predyspozycji pracowników pod kątem zajmowanych przez nich stanowisk bądź pozycji, na które aspirują,
– analizę kompetencji psychologicznych oraz ocena potencjału intelektualnego każdego z przebadanych pracowników,
– sugestie dotyczące kierunku rozwoju poszczególnych pracowników w strukturach firmy.

MODELE KOMPETENCYJNE

Specjaliści sporządzając modele kompetencyjne tworzą zestawy najistotniejszych kompetencji i wartości, które odzwierciedlają kulturę organizacji i są jednocześnie punktem wyjścia do budowania planów rozwojowych oraz kryteriów rekrutacyjnych firm. Podstawą do przygotowania modelu są zarówno cele biznesowe organizacji, wartości oraz zasady postępowania, które określają oczekiwany sposób funkcjonowania firmy.
Odpowiednie, czyli sporządzane według indywidualnego profilu działalności organizacji, modele kompetencyjne zapewniają realizację zadań na poszczególnych stanowiskach, a dzięki temu osiąganie celów firmy.
Model kompetencyjny, na którym opiera się ocena pracowników uwzględnia potrzeby firmy i pracowników, ukierunkowując ich rozwój na długoterminowe cele całej organizacji.

OCENY PRACOWNICZE

Większość nowoczesnych przedsiębiorstw zmierza w kierunku tworzenia organizacji o elastycznej strukturze działania, której celem jest dopasowanie relacji pracownik – organizacja w ramach funkcji personalnej. Możliwe jest to dzięki stworzeniu adekwatnego systemu ocen pracowniczych.
System Ocen Pracowniczych to proces będący elementem motywowania pracowników, udzielenia informacji zwrotnej na temat ich pracy oraz ustalenia obszarów rozwoju i zadań na kolejny okres.
Specjaliści świadczą usługę tworzenia systemu ocen okresowych w zakresie:
– Oceny 180 stopni – dokonywanej na podstawie informacji uzyskanych z dwóch źródeł: samooceny pracownika oraz opinii jego przełożonego,
– Oceny 360 stopni – dającą kompleksowy obraz pracownika i jego pracy dzięki zebraniu informacji z kilku różnych źródeł. Na ocenę tą składają się nie tylko opinie danego pracownika i jego przełożonego, ale także podwładnych, współpracowników oraz klientów czy kooperantów firmy. Ocena 360°, ze względu tak duży zasięg najczęściej stosowana jest jako metoda oceny okresowej kadry managerskiej.

SYSTEMY MOTYWACYJNE

Odpowiednia motywacja pracowników to źródło sukcesu firmy. Aby stworzyć efektywny system motywacyjny istotna jest znajomość wszystkich aspektów motywacji oraz adekwatne ich dostosowanie do możliwości i potrzeb firmy.
Wdrożenie właściwego systemu motywacyjnego w organizacji jest podstawą jej rozwoju. System rozumiany jest jako zbiór narzędzi służących zwiększaniu wydajności i skuteczności pracy oraz podnoszeniu kwalifikacji i poszerzaniu umiejętności pracowników. Dostosowane pod względem indywidualnych potrzeb firmy, pozapłacowe formy motywacji opracowywane są i wdrażane wspólnie z zainteresowaną organizacją. Z zakresu wprowadzanych zmian przeszkolona zostaje także kadra managerska, mająca bezpośredni wpływ na dalszą efektywność jego funkcjonowania.

Korzyści płynące ze stworzenia efektywnego systemu motywacyjnego:

– zwiększenie zaangażowania pracowników w wykonywane zadania,
– modelowanie pożądanych postaw i standardów jakości pracy w firmie,
– kształtowanie wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku firmy atrakcyjnej dla pracowników.

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

Badanie satysfakcji pracowników to narzędzie stosowane w celu oceny poziomu zadowolenia z pracy, a także poznania opinii pracowników odnośnie wybranych zakresów działania organizacji. Ma ono służyć pomiarowi i monitorowaniu postaw wobec firmy.

W wyniku analizy badania pracodawca uzyskuje kompleksowe informacje dotyczące:

– wartości najbardziej istotnych z punktu widzenia pracowników,
– potrzeby wprowadzenia zmian,
– czynników, na jakich należy się skoncentrować, aby zapobiec nadmiernej rotacji,
– warunków niezbędnych by uzyskać optymalny poziom motywacji i zaangażowania pracowników.

Wszystkie aspekty związane z satysfakcją badane są na trzech różnych poziomach: obejmujących konkretnych pracowników, grup funkcjonalnych oraz całej organizacji. Analizę satysfakcji można przeprowadzać na różnym poziomie szczegółowości, by zidentyfikować nieefektywnie działające komórki w sprawnie zarządzanej organizacji. Badanie może obejmować wszystkich pracowników organizacji bądź wskazany dział.

ANALIZA WYNAGRODZEŃ

Jednym z głównych czynników motywujących pracowników do efektywnej pracy są odpowiednio opracowane systemy wynagrodzeń. Sprawnie prowadzona polityka płacowa w organizacji:

– zwiększa zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki,
– wpływa pozytywnie na chęć ich rozwoju w obrębach struktury organizacji,
– wspiera personalną i finansową strategię firmy.

Dzięki poprawnie przeprowadzonej analizie wynagrodzeń możliwe jest:

– stworzenie pełnego obrazu wynagrodzeń firmy w kontekście informacji rynkowych,
– porównanie struktury pakietu wynagrodzeń w organizacji z pakietami oferowanymi na rynku,
– identyfikacja problemów płacowych będących przyczyną podwyższonej rotacji pracowników,
– opracowanie i wdrożenie efektywnych systemów wynagrodzeń,
– wprowadzenie projektów oszczędnościowych.

EMPLOYER BRANDING

Employer Branding to wszelkie działania firmy mające na celu budowanie jej pozytywnego wizerunku jako pracodawcy w oczach pracowników. Dzięki działaniom Employer Branding obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają w firmie atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.

Poprzez opracowanie odpowiedniej strategii w ramach działań Employer Branding firma zyskuje:

-wiarygodny wizerunek jako atrakcyjny pracodawca,
-zwiększenie zainteresowania zatrudnieniem wśród najbardziej wykwalifikowanych kandydatów,
– zminimalizowanie zjawiska rotacji na stanowiskach pracy,
– lojalność wśród obecnych pracowników,
– ograniczenie kosztów związanych z obsługą rekrutacyjną firmy.

W ramach działań wizerunkowych realizuje się:

– dobór metod i strategii działania w celu zbudowania wizerunku firmy,
– opracowywanie kampanii medialnych w zakresie tworzenia odpowiedniego wizerunku pracodawcy.

źródło: Doradztwo organizacyjne