Zamiar zaangażowania kapitałowego funduszy typu Private Equity po żmudnych procesach due diligence i w trakcie negocjacji umów inwestycyjnych, pociąga za sobą oczekiwanie zasadniczej zmiany struktury organizacyjno-prawnej podmiotów, których działalność ma być wspierana zewnętrznym kapitałem. Zakres i głębokość przedmiotowych zmian jest wypadkową atrakcyjności celu inwestycyjnego mierzonej z jednej strony interesami dotychczasowych właścicieli, mających na celu utrzymanie kontroli nad prowadzoną działalnością, z drugiej zaś inwestorów, którzy udzielając finansowego wsparcia oczekują w zamian deklaracji prognoz finansowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wywierania adekwatnego wpływu na funkcjonowanie spółki. Skoro inwestorzy Private Equity kupują pakiety mniejszościowe praw do przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie, po to właśnie, by odsprzedać je z zyskiem po kilku latach, to już na etapie negocjacji dążą do uzyskania odpowiednich instrumentów, które w przyszłości pozwolą im oddziaływać na działania podejmowane przez spółkę, tak aby w momencie wyjścia z inwestycji skutkowały one rzeczywistym wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicząc jako inwestor aktywny w procesie zarządzania firmą i tworzenia strategii rozwoju, fundusze Private Equity często stają się czynnikiem wspierającym zarząd w realizacji odważnych i ważących finansowo programów rozwojowych firmy. Wymaga to aktywnego członkostwa w zarządzaniu ale i refleksji z poziomu organów nadzorujących.

źródło: Aspekty korporacyjne finansowania MŚP